Biểu Mẫu

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại là mẫu ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Khiếu nại áp dụng từ ngày 10/12/2020.

1. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại là gì?

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại là mẫu dùng để cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu, bằng chứng cho cơ quan có thẩm quyền xem xét.

2. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

………..(1)…………
….……(2)…………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…
V/v đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại

, ngày tháng năm ……..

Kính gửi: ………….(3)………….

Ngày … tháng … năm , cơ quan chức năng đã thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của…(4)… đối với….(5)

Theo quy định của pháp luật và để phục vụ việc giải quyết khiếu nại,…(2)… đề nghị…(3)…cung cấp cho…(2)… những thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:………………………………….(6)

Đề nghị …(3)… chuẩn bị đầy đủ những thông tin, tài liệu, bằng chứng nêu trên và gửi cho …(2)… trước ngày … tháng … năm ………..

Địa chỉ (hoặc tên người) nhận: …………………………………………………………………..(7)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(5) Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

(6) Các yêu cầu đối với thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị cung cấp.

(7) Địa chỉ nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc người được giao tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button