Pháp Luật

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Số hiệu: 16/2020/TT-BTTTT Lĩnh vực: Thông tin
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: 01/04/2021
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”.

Ban hành QCVN về chống sét cho các trạm viễn thông

Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 16/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”.
Cụ thể, Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông. Trạm viễn thông trong quy chuẩn này bao gồm các công trình sau: Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; Trung tâm dữ liệu; Đài phát thanh, đài truyền hình;…

Bên cạnh đó, hệ thống LPS bên ngoài (chống sét đánh trực tiếp) phải bao gồm các thành phần cơ bản sau: Hệ thống điện cực thu sét; Hệ thống dây dẫn sét; Hệ thống tiếp đất; Kết cấu đỡ. Các điện cực thu sét có thể sử dụng các dạng: thanh, dây, mắt lưới và kết hợp.

Đồng thời, có thể dùng các thành phần bằng kim loại của công trình như tấm kim loại che phủ vùng cần bảo vệ, các thành phần kim loại của cấu trúc mái, các ống, bình chứa bằng kim loại làm các điện cực thu sét “tự nhiên”, miễn là chúng thỏa mãn các điều kiện sau: Có tính dẫn điện liên tục bền vững; Không bị bao phủ bởi các vật liệu cách điện; Không gây ra các tình huống nguy hiểm khi bị thủng hay bị nung nóng do sét đánh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Nội dung Thông tư 16 2020 BTTTT

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_____________________

Số: 16/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

_________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền, thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 32:2020/BTTTT).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, Ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

– Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ;

– Lưu: VT, KHCN (250).

B TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

Chi tiết nội dung Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được Natu Food VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button