Biểu Mẫu

Phụ lục II-2: Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là mẫu bản thông báo được cơ quan doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mình. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

  • Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
  • Mẫu thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp
  • Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

1. Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Thông tư 01/2021

Phụ lục II-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …/…/ Nơi cấp:………………………….

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….Giới tính:………………………….

Chức danh:………………………….

Sinh ngày: /…./ Dân tộc: …….. Quốc tịch ………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………….

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:…………………………. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………….

Quốc gia:………………………….

Địa chỉ liên lạc:………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………….

Quốc gia:………………………….

Điện thoại (nếu có) Email (nếu có)

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐNG THÀNH VIÊN/ CH TỊCH CÔNG TY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi họ tên)2

__________________

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

2– Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

2. Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật mới

Một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật mới, người này cần đáp ứng một số điều sau:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp

– Chủ DNTN, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, không được làm người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn từ 01 – 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button