Biểu Mẫu

Mẫu thông báo nộp thuế

Mẫu thông báo nộp thuế là mẫu thông báo của cơ quan thuế, chi cục thuế gửi tới hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương thức khoán về việc nộp thuế của cá nhân, hộ gia đình đó. Trong thông báo ghi rõ số thuế phải nộp, nơi nộp thuế và các loại thuế phải nộp trong năm. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thông báo nộp thuế tại đây.

  • Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất
  • Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất
  • Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 10-1/TB-TNCN
  • Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp – Mẫu số 04/SDNN

1. Mẫu thông báo nộp thuế theo Thông tư số 156/TT-BTC

CỤC THUẾ…………

Số:……/TB… ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng……năm…….

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

Lần …. Năm……..

Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định của các cơ quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông báo cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế như sau:

1. Người nộp thuế:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế (nếu có): …….. ….ngày cấp: ……../……../……..đối với trường hợp cấp MST mới)

– Địa chỉ nhận thông báo: ………………………………………………………………………..

2. Tên Đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………………….

4. Vị trí thửa đất chịu thuế:

4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh doanh: ……………………….

4.2. Tên đường/vùng: ………………………………………………………………………………..

4.3. Đoạn đường/khu vực: ………………………………………………………………………….

4.4. Loại đường: ………………………………….. 4.5. Vị trí/hạng: ……………………………………………

4.6. Hệ số (đường/hẻm): ………………………. 4.7. Giá 1 m2 đất: …………………………………………

5. Diện tích chịu thuế: ………………………………………. 5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ….

6. Hạn mức: …………..…………..

7. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó:

7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ……..

7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm:…………

7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích:…………..

8. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần 2)

STT

Nội dung

Tiểu mục

Thuế phát sinh trong kỳ

Thuế miễn giảm

Số thuế thừa thiếu của kỳ trước

Số thuế đã nộp

Số thuế còn phải nộp

Ví dụ:

Thuế đất ở tại đô thị

1602

…………………..

Cộng

Số tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ……………………... đồng.

9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ……../…..…/………

10. Địa điểm nộp thuế: ………………………………………………………………………………………..

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ……………. địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

…(tên cơ quan thuế)… thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

Ngày ……. tháng ….… năm …….

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng

2. Mẫu thông báo nộp thuế theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Mẫu số: 01/TBT-CNKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)
CỤC THUẾ………
CHI CỤC THUẾ ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/TB-CCT ……..,ngày……….tháng ……..năm ……

□ Thông báo lần đầu trong năm

□ Thông báo điều chỉnh trong năm

THÔNG BÁO
Về việc nộp thuế

(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi

Ông/ bà …………..(tên người nộp thuế)………….

Mã số thuế: ……………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………….

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà….(tên người nộp thuế)… và biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) …………………; Xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán, Đội Kê khai và Kế toán thuế;

Chi cục Thuế ….(tên cơ quan thuế)…. thông báo số tiền thuế Ông/Bà phải nộp như sau:

1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân:

2. Số thuế môn bài phải nộp trong năm:………… …đồng. Tiểu mục ………………………….

3. Tổng số thuế khoán phải nộp trong năm:……………………………….đồng.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế/phí Tiểu mục Số thuế/phí phải nộp
Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Thuế Giá trị gia tăng
2 Thuế Thu nhập cá nhân
3 Thuế Tiêu thụ đặc biệt
4 Thuế Tài nguyên
5 Phí Bảo vệ môi trường
6 Thuế Bảo vệ môi trường

4. Nơi nộp thuế:

Nộp cho ủy nhiệm thu:…(Tên ủy nhiệm thu)…, địa chỉ …………………………………………….

Nộp tại trụ sở cơ quan Thuế:……………. địa chỉ……………………………………………………..

Nộp tại kho bạc: ………………………….địa chỉ………………………………………………………..

Nộp tại ngân hàng: ………………………địa chỉ………………………………………………………..

5. Thời hạn nộp thuế

5.1. Thuế môn bài nộp chậm nhất là ngày…………………………………………………………….

5.2 Đối với các loại thuế nộp theo quý thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thuế gửi kèm theo Thông báo lần đầu trong năm Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cơ quan thuế công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế và tại ……(địa điểm niêm yết)……………………từ ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với …..(tên cơ quan thuế)…. theo số điện thoại: ………………. địa chỉ: ……………………………………….để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thuế ……..(tên cơ quan thuế)….thông báo để Ông/bà được biết và thực hiện./

……………..,ngày…..tháng……năm….
NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button