Biểu Mẫu

Mẫu Thông báo mời họp

Thông báo mời họp là văn bản hành chính sử dụng nhiều trong đời sống và công việc. Việc sử dụng thông báo mời họp thể hiện cho sự chuyên nghiệp, tôn trọng của ban tổ chức cuộc họp dành cho người được mời.

1. Thông báo mời họp là gì?

Thông báo mời họp là một trong những hình thức thông báo về thời gian, địa điểm của một sự kiện hội họp. Việc sử dụng thông báo mời họp thể hiện cho sự chuyên nghiệp, tôn trọng của ban tổ chức cuộc họp dành cho người được mời. Những người nhận được giấy mời họp đều là những nhân tố quan trọng trong sự kiện này buộc phải có mặt để sự kiện được diễn ra suôn sẻ nhất.

2. Nội dung cần có trong thông báo mời họp

Một thông báo mời họp đúng tiêu chuẩn cần phải truyền đạt đến người đầy đủ thông tin cần thiết. Những nội dung không thể thiếu trong bất kì một văn bản thư mời họp nào gồm:

 • Tên cơ quan viết ở góc trái
 • Tiêu đề giấy mời in hoa có dấu
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ phía bên phải
 • Kính gửi (họ và tên người được mời)
 • Mục đích cuộc họp
 • Địa điểm tổ chức
 • Lý do tổ chức cuộc họp
 • Chữ ký của lãnh đạo cơ quan (hoặc người chủ trì cuộc họp)

Trước khi viết thông báo mời họp cần phải xác định danh tính đối tượng cần mời tham dự cuộc họp, hội nghị để sử dụng ngôn từ chính xác.

3. Thông báo mời họp số 1

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv: Họp………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………………………………

Kính gửi: ………….……………………………………………………………………………………….

Đến dự cuộc họp: (1)………….………………………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………..…………………………………………………………………………….

Thời gian: ………………………….……………………………………………………………………….

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

4. Thông báo mời họp số 2

TÊN CƠ QUAN…………………………….
Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: ……………………(2)……………………………..

Thừa lệnh…………………….(3)…………………………………..

Kính mời ……………………………đến dự họp về vấn đề…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian:…………. ngày, bắt đầu từ …………h ngày……tháng…….năm………….

Địa điểm: Tại………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị: ………………………………..(4)…………………………………

Xin đi đúng thành phần được mời và đến họp đúng giờ.

Nơi nhận: (5)
– Như trên
– …
– …
– Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư

T/L
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú

 1. Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.
 2. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.
 3. Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.
 4. Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.
 5. Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button