Biểu Mẫu

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án là gì? Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án là gì?

Mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tình hình thanh toán và công nợ của dự án.

Mẫu 08/QTDA mới nhất lập riêng từng bảng đối chiếu xác nhận cho từng nguồn vốn đầu tư, cho từng cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư của dự án.

Mẫu Tình hình thanh toán và công nợ của dự án được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Biểu mẫu Thông tư 10 2020 BTC về quyết toán dự án hoàn thành

2. Mẫu số 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Mẫu số: 08/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán

Đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải trả

Phải thu

1

2

3

4

5

6

7

8

Tng số

1

2

3

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày… tháng… năm….
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mẫu biểu.

3. Mẫu 08/QTDA Tình hình thanh toán và công nợ của dự án thông tư 10/2020 

Mẫu 08/QTDA Tình hình thanh toán và công nợ của dự án thông tư 10/2020

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button