Biểu Mẫu

Mẫu số 04-HG: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên

Mẫu số 04-HG: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên

………., ngày … tháng … năm ..……

THÔNG BÁO
VỀ Ý KIẾN CỦA HÒA GIẢI VIÊN

(Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc)

Kính gửi:

– Tòa án nhân dân(1) ………………………………………….
– Tòa án nhân dân(2)
………………………………………….
(3) ………………………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………..

Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (4) …………………………………..

Tôi được người khởi kiện/người yêu cầu lựa chọn để tiến hành hòa giải đối với vụ việc(5) ……………………..giữa(6) ………………………………và …………………. do Tòa án nhân dân(7) ………………………………… đang giải quyết.

Ý kiến của tôi như sau: Đồng ý Không đồng ý

Vậy, tôi thông báo cho Tòa án nhân dân(8)…………………………………………, Tòa án nhân dân(9)……………………………………………………………… và người khởi kiện/người yêu cầu trong vụ việc trên được biết.

HÒA GIẢI VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu 04-HG

(1) (7) và (8) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

(2) (4) và (9) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc.

(3) Ghi tên người khởi kiện/người yêu cầu, nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thi tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(6) Ghi tên người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page