Biểu Mẫu

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công

Bạn cần một mẫu bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Natu Food VN xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công dành cho nhân viên tại đây.

  • Bảng chấm công trên Excel
  • Bảng chấm công bằng tiếng Anh
  • Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
  • Bảng thanh toán tiền thưởng
  • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

1. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị:………………………………………..

Mẫu số C01- HD

Bộ phận:………………………………………

Mã QHNS: ……………………..

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ………năm………

Số:……………….

Số TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ không lương

Số công hưởng BHXH

A

B

1

2

3

…..

31

32

33

34

Cộng

Ngày……tháng …. năm…

NGƯỜI CHẤM CÔNG

(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương thời gian

+

– Hội nghị, học tập

H

– Ốm, điều dưỡng

Ô

– Nghỉ bù

Nb

– Con ốm

– Nghỉ không lương

No

– Thai sản

Ts

– Ngừng việc

N

– Tai nạn

T

– Lao động nghĩa vụ

– Nghỉ phép

P

2. Mẫu Bảng chấm công mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng………….năm………….

STT Họ và tên Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 31 Số công hưởng lương sản phẩm Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương Số công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lương Số công hưởng BHXH
A B C 1 2 3 31 32 33 34 35 36
Cộng:
Ngày……tháng……năm…..
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương sản phẩm: SP – Nghỉ phép: P
– Lương thời gian: + – Hội nghị, học tập: H
– Ốm, điều dưỡng: Ô – Nghỉ bù: NB
– Con ốm: – Nghỉ không lương: KL
– Thai sản TS – Ngừng việc N
– Tai nạn T – Lao động nghĩa vụ:

3. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………

Mẫu số: 01a – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng………….năm………….

STT Họ và tên Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 ….. 31 Số công
hưởng lương
sản phẩm
Số công
hưởng lương
thời gian
Số công
nghỉ việc,
ngừng việc hưởng
100% lương
Số công nghỉ
việc, ngừng việc
hưởng ….% lương

Số công
hưởng
BHXH

A B C 1 2 3 ….. 31 32 33 34 35 36
Cộng
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Ngày ….. tháng ….. năm…..
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương SP:
– Lương thời gian:
– Ốm, điều dưỡng:
– Con ốm:
– Thai sản:
– Tai nạn:
SP
+
Ô

TS
T
– Nghỉ phép
– Hội nghị, học tập:
– Nghỉ bù
– Nghỉ không lương
– Ngừng việc
– Lao động nghĩa vụ

P
H
NB
KL
N

4. Mẫu bảng chấm công theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:……………………..

Bộ phận:……………………

Mẫu số: 01a- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng….năm….

STT Họ và tên Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 31 Số công hưởng lương sản phẩm Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương Số công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lương Số công hưởng BHXH
A B C 1 2 3 31 32 33 34 35 36
Cộng
Ngày……tháng……năm…..
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

– Lương sản phẩm: SP – Nghỉ phép: P
– Lương thời gian: + – Hội nghị, học tập: H
– Ốm, điều dưỡng: Ô – Nghỉ bù: NB
– Con ốm: – Nghỉ không lương: KL
– Thai sản TS – Ngừng việc N
– Tai nạn T – Lao động nghĩa vụ:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button