Biểu Mẫu

Mẫu giấy ủy quyền và quyết định ủy quyền của công ty luật 2021

Khi công ty luật muốn thực hiện những công việc nhất định nhân danh cho khách hàng của mình thực hiện công việc đó thì cần phải có giấy ủy quyền. Vậy giấy ủy quyền để thay mặt người khác thực hiện công việc cho họ như thế nào? Bài viết này Natu Food VN sẽ giúp bạn nhé.

1. Mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–š›——–

GIẤY ỦY QUYỀN

( Số : ……./2020/GUQ)

– Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Trên cơ sở thoả thuận tự nguyện của hai bên, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm 2020, tại trụ sở Công ty Luật TNHH……………. Chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây tự nguyện lập văn bản này với các nội dung sau :

BÊN ỦY QUYỀN:

Bà …………………………….. – Sinh năm ……………….

Giấy chứng minh nhân dân số :………………… cấp ngày ……………. tại …………………………….

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………………………..

( Sau đây gọi tắt là Bên A )

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

CÔNG TY LUẬT TNHH ………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện: Ông …………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại :……………………………………………………………………………………………………………

( Sau đây gọi tắt là Bên B)

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên B nhận uỷ quyền của Bên A để thực hiện các công việc sau :

….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HIỆU LỰC CỦA UỶ QUYỀN:

– Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày các bên đồng ý ký và đương nhiên chấm dứt hiệu lực khi công việc uỷ quyền được thực hiện xong;

– Giấy uỷ quyền này được lập xong cùng ngày bằng tiếng Việt gồm 02 trang và 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ theo dõi và thực hiện.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

2. Quyết định cử luật sư theo ủy quyền

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH…………………..

———o0o——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o————

Số:………/QĐ-GĐ .………….., Ngày……… tháng……….. năm……

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: Cử luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi bà…………………)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ:

  • Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012;
  • Đơn mời Luật sư bào chữa ngày …………….. của ông……………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử Luật sư: ……………… thẻ luật sư số ………… do Liên Đoàn luật sư Việt Nam cấp ……………… là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tham gia vụ án, để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà ……………….. trong giai đoạn sơ thẩm (điều tra – truy tố – xét xử).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà …………………và các ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi gửi:

Như Điều 2

– Lưu VP Công ty

TM. CÔNG TY LUẬT TNHH …………….

GIÁM ĐỐC

Như vậy, trên đây là 2 biểu mẫu về mẫu giấy ủy quyền và quyết định ủy quyền của Natu Food VN giúp bạn tham khảo, bên cạnh đó bạn còn có thể tham khảo một số bài viết hữu ích khác như:

  • Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp
  • Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button