Biểu Mẫu

Mẫu giấy uỷ quyền thông dụng hiện nay

Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý có thể sử dụng để ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân thay mặt cho công ty hay giám đốc. Sau đây là các mẫu ủy quyền thông dụng nhất hiện nay.

1. Giấy uỷ quyền là gì?

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện công việc được bàn giao.

Giấy này ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác/tổ chức khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

2. Vai trò của giấy ủy quyền là gì?

Nếu biết được vai trò của loại giấy này thì người được ủy quyền có đủ thẩm quyền thực hiện việc đại diện cho người ủy quyền. Hình thức ủy quyền này được chiếu theo bộ luật Dân sự với những yêu cầu, quy định cụ thể. Vì vậy mọi giấy ủy quyền đều phải tuân thủ theo đúng quy định. Dưới đây là những yêu cầu buộc giấy ủy quyền phải tuân thủ.

  • Để một giấy ủy quyền hợp lệ thì những trường hợp, hoàn cảnh người ủy quyền cấp giấy ủy quyền cần đảm bảo chúng đã được công chứng, chứng thực, nếu không thì phải có dấu xác nhận của pháp nhân.
  • Người được ủy quyền cũng cần lưu ý không được lạm dụng giấy ủy quyền để thực hiện hành vi vượt quá trách nhiệm và quyền lợi theo quy định của giấy ủy quyền.
  • Trong trường hợp nếu bạn là người được ủy quyền thì hãy làm những việc được cho phép trong phạm vi của giấy ủy quyền tránh vi phạm để không bị truy cứu.

3. Mẫu giấy uỷ quyền dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay , ngày …… tháng …… năm 20……. ,chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

Quốc tịch: …………………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

Quốc tịch:…………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
……………………………………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………..

4. Mẫu giấy uỷ quyền dành cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2016, tại trụ sở Công ty …………………………….…, Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN

Ông (Bà) ……………………………………………….Sinh ngày:……………………..

CMND số:…………………………….do……………….……cấp ngày…….tháng…….năm……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………..………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Chức danh/Chức vụ: ……………………………………………………………………..

BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông (Bà) ……………………………………….Sinh ngày:……………………..

CMND số:…………………………….do…………………..……cấp ngày…….tháng…….năm……….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………..………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Chức danh/Chức vụ: ………………………………………………………………………………..

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Công việc ủy quyền
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên.

Điều 3. Điều khoản cuối cùng
Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và lưu tại Công ty ………………. 01 (một) bản.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN

5. Mẫu Giấy uỷ quyền công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: …………………………………………..………………………

Chức Vụ: Giám Đốc/Tổng giám đốc

Đại diện Pháp luật cho: …………………………………………………..….…………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………..……………………………

Ủy quyền cho ông/bà……………………………………………………………………

Địa chỉ tại ……………………………………………………………………….…………..…….

CMND số: ………………………………………………………………………………..……….

Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt tôi tiến hành ……………………… theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời hạn ủy quyền:……………………………………………………………………………

Vì vậy, ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…., ngày….tháng…..năm……..

Người ủy quyền

(ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button