Biểu Mẫu

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp là một trong những loại văn bản thông dụng trong hoạt động tổ chức, quản lý của mọi tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Mẫu giấy mời họp này được dùng khi muốn tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị, họp thành viên, họp công ty, họp công đoàn… Để thông báo với toàn thể cán bộ, nhân sự trong cuộc họp về thời gian, địa điểm, mục đích… bạn phải gửi giấy mời họp đến từng bộ phận liên quan. Vậy nên, Big Data VN mời các bạn tham khảo các mẫu giấy mời họp mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

  • Mẫu giấy mời họp phụ huynh
  • Giấy mời họp lớp
  • Mẫu thư mời họp

1. Mục đích của việc Giấy mời họp

– Giấy mời họp là việc làm thường xuyên, rất cần thiết trong đời sống, trong công việc, được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Nhưng thư mời họp như thế nào để vẫn đảm bảo được nội dung cần truyền tải mà người được mời họp thấy được sự trân trọng của người mời dành cho mình.

– Trong các tổ chức đoàn thể, trong các doanh nghiệp để giải quyết một vấn đề nào đó và cần sự góp ý của các thành viên thì họ thường sẽ mở các cuộc họp. Tại cuộc họp họ sẽ đưa ra các nội dung cần phải thảo luận và từ đó các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến cá nhân của mình rồi rút ra một phương án kết luận cuối cùng để giải quyết nội dung đó.

– Để tiến hành một phiên họp giai đoạn đầu tiên của người đứng ra tổ chức là phải lên kế hoạch, nội dung của cuộc họp. Thông thường ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhỏ khi tiến hành họp họ có thể thông báo, mời họp bằng miệng, bằng sổ ghi chép. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức hay các công ty, tập đoàn lớn, đông người. Việc họp nhất định phải được mời bằng giấy mới hoặc thư mời. Họ có thể gửi trực tiếp đến từng người tham dự cuộc họp hoăc cũng thể gửi qua đường bưu điện, hay thậm chí là có thể gửi bằng thư trực tuyến.

2. Mẫu giấy mời họp mẫu chung

TÊN CƠ QUAN

Số:……./CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ……..tháng…….năm……

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi:………………………………………

Đến dự cuộc họp :…………………………………………………………………………(1)

Địa điểm :……………………………………………………………………………………..

Thời gian :……………………………………………………………………………………..

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu giấy mời họp thông dụng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …../GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

…………………………………………….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ……………………………………………………. (6) ĐT: ……………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Tới dự …………………………………………………………………. (7) ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian:…………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– …………;

– ……………;

– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button