Biểu Mẫu

Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia cuộc họp, nội dung cũng như diễn biến của buổi họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp lớp tại đây.

  • Biên bản họp phụ huynh học sinh
  • Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng – Mẫu số 2
  • Biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm

1. Biên bản họp lớp là gì?

Biên bản họp lớp là một loại mẫu ghi nhận lại một cuộc họp trong phạm vi một lớp học, trong cuộc họp đó có thể bao gồm cô giáo, phụ huynh và học sinh, theo đó trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung về cuộc họp, thời gian, người tham gia, nơi họp, kết quả của cuộc họp.

2. Mẫu biên bản họp lớp số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..

Tại phòng ……………..

Lớp …… Trường……………………………………………………………

Tổ chức họp lớp để triển khai một số công việc nhằm phục vụ cho năm học ……..

I. Thành phần tham dự:

1. Thầy …………– Phụ trách môn Tiện kim loại của Trung tâm

2. Chủ trì cuộc họp:………………………………………Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp:……………………………………………………

4. Sĩ số học sinh của lớp:… bạn; có mặt……..bạn; Vắng mặt………. bạn

II. Nội dung:

1) Mặt mạnh (thực hiện quy chế, nội quy; những hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2) Mặt yếu (vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; khi thi, kiểm tra; số học sinh hay bỏ học)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

III. Ý kiến góp ý:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất kiến nghị:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ….. phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản họp lớp số 2

Trường …………………………

Lớp: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian, địa điểm họp

– Thời gian: …… giờ, ngày…..tháng….năm…..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………..

2. Thành phần tham dự:

– Cô giáo: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

– Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký: ……………………………………………………………………………………………………..

4. Nội dung cuộc họp.

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Diễn biến cuộc họp

…………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ tọa

4. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày …tháng …..năm 2021

Tại phòng học Lớp ……….Trường ……………..

Tổ chức họp lớp để triển khai một số nội dung về việc xét kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Thành phần tham dự:

1/ Thầy ………….– Là chủ nhiệm lớp ………..

2/ Chủ trì cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng

3/ Thư ký cuộc họp: ……………– là lớp phó học tập

4/ Sĩ số học sinh của lớp: …..bạn; có mặt ….bạn; Vắng mặt ….bạn

II. Nội dung:

1/ Các lỗi vi phạm của học sinh

– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây ra hậu quả nghiêm trọng

2/ Phân tích các lỗi của học sinh

– Tổ chức đánh nhau theo nhóm là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây ra hậu quả nghiêm trọng cụ thể:

+ Gây ra thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…

+ Gây ra sự náo loạn trong lớp học, ảnh hưởng tới việc học tập và hoạt động chung của hớp

+ Ảnh hưởng tới hình ảnh trường học nói chung và lớp học nói riêng

+ ………………………………………

3/ Ý kiến của học sinh vi phạm

+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với thực trạng đã xảy ra, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lớp, trường học và pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng trên.

+ Em xin hứa sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả, cam đoan không tái phạm

4/ Ý kiến của một số học sinh trong lớp

+ Xử lý đúng nội quy, quy định tại lớp, trường học và theo quy định pháp luật.

5/ Biểu quyết về hình thức kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với học sinh sau đây:

…………………………

Đồng ý: 50 học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo với gia đình

…………………

Đồng ý: ….học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

……………….

Đồng ý: ……học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

6/ Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với học sinh sau đây:

…………………

Đồng ý: …..học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo với gia đình

……………………

Đồng ý: …..học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

…………………….

Đồng ý: ……học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

III. Lưu ý của giáo viên

Tránh lặp lại tình trạng vi phạm trên, các ban cán sự lớp cùng các học sinh trong lớp cần tự ý thức việc chấp hành các quy định nội quy của trường học. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn bạc đánh nhau, cần báo lên ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button