Biểu Mẫu

Mẫu 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải

Mẫu 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải được ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải

TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN …… (2)
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI

Hôm nay, vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 20…

Tại Tòa án nhân dân (3)…………………………………………………………………………….

I. Thành phần tham gia:

– Hòa giải viên: ………………………………………………………………………………………..

– Người khởi kiện/người yêu cầu:(4)………………………………………………………………

Địa chỉ:(5) …………………………………………………………………………………………….

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu: ………………………………

(6) ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(7)……………………………………………………………………………………………..

– Người bị kiện:(8)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(9)……………………………………………………………………………………………..

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện:(10)…………………………………………………

Địa chỉ:(11) ……………………………………………………………………………………………

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)……………………………………………………

Địa chỉ:(13)……………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(14) …………………………

Địa chỉ:(15)…………………………………………………………………………………………..

– Người phiên dịch:(16) …………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (17)…………………………………………………………………………………………..

– Thẩm phán tham gia phiên họp:(18) ……………………………………………………………..

Đã tiến hành phiên hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp/yêu cầu (19) ………………………………………………………………………………………………..

II. Kết quả hòa giải:

Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy định, trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thng nhất của các bên, không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Kết quả hòa giải cụ thể như sau:

2.1. Những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được:(20)

(1) ……………………………………………………………………………………………………..

(2) ……………………………………………………………………………………………………..

(3) ……………………………………………………………………………………………………..

2.2. Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được:(21)

(1) ……………………………………………………………………………………………………..

(2) ……………………………………………………………………………………………………..

(3) ……………………………………………………………………………………………………..

III. Ý kiến của các bên về việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành

– Có yêu cầu

– Không yêu cầu

Biên bản kết thúc vào hồi …. giờ …. phút ngày …. tháng …. năm và được lập thành …. bản, mỗi bên gi01 bản, Tòa án nhân dân (22)……………………… lưu 01 bản.

Các bên tham gia hòa giải
(Ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm ch)

Thẩm phán tham gia phiên họp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hòa giải viên
(Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu)

2. Cách ghi mẫu 11-HG

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THANH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa giải là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2), (3) và (22) Ghi tên Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa giải, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(4) và (5) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chnơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B). Trường hợp hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn thì ghi tên và địa chỉ của cả vợ và chồng.

(6), (7), (10), (11), (14) và (15) Chghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa chỉ cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện/người yêu cu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cn ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản ủy quyn ngày… tháng… năm…”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại… là người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại… là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện (Văn bản ủy quyền ngày… tháng… năm…).

(8) và (9) Ghi như hướng dẫn tại (4) và (5), trừ trường hợp hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn thì không ghi nội dung này.

(12), (13), (16) và (17) Ghi như hướng dẫn tại điểm (4) và điểm (5).

(18) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

(19) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(20) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được. Trường hợp các bên thuận tình ly hôn thì thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sn để tự nuôi mình trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa giải thì phải ghi rõ trong biên bản.

(21) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page