Biểu Mẫu

Mẫu 1.14: Đơn đề nghị hợp nhất quỹ từ thiện

Mẫu 1.14: Đơn đề nghị hợp nhất quỹ từ thiện được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNVhướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị hợp nhất quỹ từ thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hợp nhất Quỹ …1… và Quỹ …2… thành Quỹ …3

Kính gửi: …4

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ …1… và Quỹ …2… đã có Nghị quyết về việc hợp nhất hai Quỹ thành Quỹ …3

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ hợp nhất

………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do hợp nhất Quỹ: ……………………………………………………………………..

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đơn này, gồm:

……………………………………………………………5…………………

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Chúng tôi xin đề nghị …4… xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ …1 và Quỹ …2… thành Quỹ …3… và công nhận Điều lệ của Quỹ …3…/.

Nơi nhận:

– Như trên;
– ……….;
– Lưu: …..

TM. HĐQL QUỸ …1
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

6…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HĐQL QUỸ…2
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 2 Các quỹ đề nghị hợp nhất.

3 Tên quỹ mới sau khi hợp nhất.

4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

6 Địa danh.

2. Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện, gồm:

– Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

– Dự thảo điều lệ quỹ;

– Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

– Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

– Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button