Biểu Mẫu

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  • Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh
  • Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

1. Giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động theo Thông tư 01/2021

Phụ lục V-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày …. tháng ….. năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………….Fax:…………………………….

Email: …………………………….Website:…………………………….

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …../…./….. Nơi cấp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày tháng năm….. đến hết ngày …. tháng …. năm….. đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số:…………………………….

Chi nhánh chủ quân (chỉ ghi trong trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh chủ quản:…………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế:…………………………….

Địa chỉ chi nhánh:…………………………….

Lý do tạm ngừng:…………………………….

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– …………..;

– Lưu: ……….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động theo Thông tư 02/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …..….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: …………………. Fax:

Email: ……………………………… Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ ln hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày …… tháng …… năm ……….. đến ngày …… tháng …… năm ……….. đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số:

Chi nhánh chủ quản (chỉ ghi trong trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh chủ quản:

Mã số chi nhánh/Mã số thuế:

Địa chỉ chi nhánh:

Lý do tạm ngừng:

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………….;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button