Biểu Mẫu

Đơn xin nhận tử thi

Đơn xin nhận tử thi là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin nhận tử thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………..…([1])………….., ngày …… tháng …… năm ………..…

ĐƠN XIN NHẬN TỬ THI

Kính gửi: …………………………………([2])………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là: ………..……………………..…; giới tính: …………; ngày sinh: ….…/……./………

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………… ; dân tộc …………………………..……

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………

Nơi ĐKTT: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………..;

cấp ngày: ……/…../……….; nơi cấp: ……………….………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người đã bị thi hành án tử hình: là ………………([3]) ……………. của.……………..…..([4])…………………; giới tính: …………; ngày sinh: ………/………/………

Căn cứ Thông báo số …..……/TB-TA ngày …..…../ …..…… / …………. của Tòa án ……………………………………………………………………….. về việc thi hành án tử hình.

Tôi làm đơn này có nguyện vọng xin nhận tử thi của ………………………(4)……………… ….………………………………………………………… để đưa về mai táng tại …………… …….…………..…….…………………([5])……………………………………………..…

Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA ………………([6])………
(ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tên)

2. Quy định về việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình

1. Đối tượng:

Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục nhận lại thi thể tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình trừ các trường hợp sau:

+ Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ luật Hình sự.

+ Tử tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy đinh tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử.

2. Thẩm quyền:

– Chánh Tòa ra quyết định thi hành án tử hình.

3. Hồ sơ:

Đơn xin nhận tử thi của tử tù có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

– Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt.

– Lưu ý: Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.

4. Thời hạn:

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù biết để làm đơn xin nhận tử thi.

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù phải nộp đơn xin nhận tử thi.

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Trường hợp tử tù là người nước ngoài, thì Chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch;

– Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về an táng.

– Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ ký của các bên giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm an táng. Không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau).

– Trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận tử thi:

+ Sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

+ Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page