Bảng niêm yết giá bán gốc nho tại Natu Foods ( cập nhật ngày 1/6/2017)

20527511_1259520600825991_654857797_n